Clauzele contractuale neuzuale

0
1017

Dreptul de a denunţa unilateral contractul sau de a suspenda executarea obligaţiilor, decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertăţii de a contracta cu alte persoane ori reînnoirea tacită a contractului sunt considerate de lege ca fiind clauze neuzuale.

Prin acest tip de clauze, se modifică echilibrul contractual, stabilindu-se un regim de favoare pentru una dintre părți.

Pentru acest motiv, Codul civil impune, în articolul 1.203, ca aceste clauze să fie acceptate, în mod expres, în scris, de cealaltă parte. În lipsa unei astfel de acceptări, clauzele respective sunt lipsite de efecte juridice.

Simpla semnare a contractului sau precizarea generală referitoare la consimțimântul dat pentru conținutul contractului în forma prezentată nu constituie modalități valabile de acceptare expresă a clauzelor.

Partea împotriva căreia sunt instituite clauzele neuzuale trebuie să facă referire expresă la acestea, fie prin menționarea clauzei în sine, fie a numărului de articol din contract și să își exprime expres consimțământul cu privire la conținutul acesteia.

Sursa foto: https://unsplash.com/@sctgrhm