Acasă Drept civil

Drept civil

Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită care este infracțiune. Prescripție

„Acţiunea civilă în despăgubiri ce are ca temei răspunderea civilă delictuală este supusă prescripţiei extinctive în termenul general de prescripţie de 3...

Proces civil: act de procedură depus prin fax sau e-mail

Actul de procedură transmis prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socoteşte pe...

Denunțarea unilaterală a contractului de închiriere a locuințelor

Încetarea unui contract de închiriere a locuințelor poate avea loc prin denunțarea sa de către una dintre părți. Legea...

Durata contractului de locațiune

Locaţiunea este contractul prin care locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ,...

Libertatea de exprimare. Demers jurnalistic. Respectarea principiului bunei-credințe

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeş la data de 28.10.2016, reclamanta A.i-a chemat în judecată pe pârâţii Jurnalul X., B. şi...

Contractul de donație. Ingratitudinea donatarului

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, donatorul dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea donatarului.

Clauzele contractuale neuzuale

Dreptul de a denunţa unilateral contractul sau de a suspenda executarea obligaţiilor, decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de...

Dreptul părinților de a avea legături personale cu copiii acestora

Părintele/părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. În caz de neînțelegere, instanța este cea care...

Discernământul – noțiune și consecințele lipsei acestuia la încheierea unui contract

Discernământul reprezintă aptitudinea psihică a unei persoane de a înțelege semnificația faptelor sale. Potrivit legii,  contractul încheiat de o...

Se poate vinde un bun care nu există încă?

În principiu, orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este interzisă sau limitată prin lege, prin convenție sau...

Rezerva succesorală

Este acea parte a succesiunii la care unii moștenitori legali (moștenitorii rezervatari) au dreptul, chiar dacă defunctul i-a dezmoștenit, a dispus prin...

Persoanele între care există obligația legală de întreținere

Obligația de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege și numai dacă sunt întrunite condiţiile impuse de aceasta.
- LegalEasy -

Cele mai citite

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Printr-o Rezoluție din 17 decembrie 1999, Adunarea Generală a ONU a declarat ziua de 25 noiembrie ca fiind Ziua Internațională...

Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Condiții de validitate

Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea,...

Ce-am găsit să fie-al meu? Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Codul penal incriminează în capitolul referitor la infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din...

Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este acela al integrității și confidențialității.