26.3 C
Ploieşti
Wednesday, October 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care Business Vision Consulting SRL, cu sediul în Ploiești, strada Golești nr. 1, județul Prahova, înregistrată în registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/2883/2006, CUI RO 20152208 și Volosevici & Plăcintă Societate Civilă de Avocați, cu sediul în Ploiești, strada Rudului, 152, județul Prahova, CUI RO 18271363, denumite în cele ce urmează BVC-VPP, colectează, utilizează şi gestionează informațiile cu caracter personal pe care le-ați transmis către site-ul legal-easy.ro. BVC-VPP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în limita dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale  Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE, precum și oricăror altor dispoziții legale aplicabile.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul BVC-VPP sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către: Dana Volosevici, adresa de email: dana.volosevici@vplaw.ro.

Scopul prelucrării și categoriile de date cu caracter personal


BVC-VPP prelucrează date cu caracter personal dacă vă înscrieți pentru a beneficia de serviciul de newsletter, caz în care sunt colectate adresele de email. Serviciul de newsletter este administrat integral de platforma MailChimp. În orice moment vă puteți retrage abonarea la serviciul de newsletter.

De asemenea, BVC-VPP prelucrează date personale pentru analiză statistică. BVC-VPP  are interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul legal-easy.com, cum este citit și care este publicul acestuia. Pentru aceasta, este necesară agregarea datele din mai multe surse. BVC-VPP poate folosi aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Regulamentului  UE 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți de la BVC-VPP confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
  • dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să solicitați BVC-VPP modificarea datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul să solicitați BVC-VPP ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și BVC-VPP nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, ca BVC-VPP să furnizeze datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă solicitați acest lucru, BVC-VPP va transmite datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BVC-VPP, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România, autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/.
  • dreptul la o cale de atac judiciară – aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail dana.volosevici@vplaw.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți

BVC-VPP nu distribuie date cu caracter personal unui terţ, în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.
Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noştri care întrețin sistemele IT,  precum și celor care dezvoltă și întrețin site-ul legal-easy.ro.  

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

BVC-VPP nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică a intrat în vigoare la 25 mai 2018.

Prezenta Politică a fost revizuită la 28 iulie 2021.

Must Read

- Aplicatia Legal Easy -spot_img