Recrutare. Discriminare pe criteriu de vârstă

0
397

Introducerea și utilizarea pe parcursul procedurii de recrutare a criteriului de vârstă, fără a promova testul justificării obiective constituie o faptă de discriminare directă prin care se încălcă dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Vârsta poate constitui un criteriu justificat obiectiv atunci când urmărește un scop legitim, adecvat și necesar, precum și proporțional cu scopul urmărit.

În cauză, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A nu a putut face dovada că vârsta cerută pentru ocuparea postului de controlor trafic aerian era justificată obiectiv, astfel încât  Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis că în au fost încălcate prevederile legii și a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 11.000 de lei.

Reamintim că prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.