Formarea profesională a salariaților

0
288

Formarea profesională continuă este unul dintre drepturile de care se bucură salariații. Corelativ, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi sau cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

In plus, angajatorul care are mai mult de 20 de salariaţi este obligat să elaboreze anual şi să aplice planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate și trebuie adus la cunoștința salariaților.

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

  • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate;
  • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
  • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
  • ucenicie organizată la locul de muncă;
  • formare individualizată;
  • alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

În cazul în care participarea la cursurile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.

Pe perioada participării la aceste cursuri, salariatul beneficiază de toate drepturile salariale, precum și de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Salariaţii care au beneficiat de un astfel de curs vor încheia cu angajatorul un act adițional în care vor fi stabilite durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale.

Nerespectarea de către salariat a obligației de a presta muncă în favoarea angajatorului atrage obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

Aceeași obligație revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Foto: Neonbrand Unsplash.com