Prelucrarea datelor de localizare

0
317

Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, este reglementată de prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic referitoare la utilizatorii sau abonaţii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:

  • datele în cauză sunt transformate în date anonime;
  • cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele respective, în măsura şi pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;
  • atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirecţională şi nediferenţiată a unor informaţii către utilizatori.

Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului sau abonatului, anterior obţinerii consimţământului acestuia informaţii referitoare la:

  • tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;
  • scopurile şi durata prelucrării acestor date;
  • eventuala transmitere a datelor către un terţ, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.

Utilizatorii sau abonaţii care îşi dau consimţământul în vederea prelucrării datelor au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări.

Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor sau abonaţilor un procedeu simplu şi gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

Prelucrarea datelor de localizare poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorului reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului ori a terţului furnizor de servicii cu valoare adăugată şi trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.